Drejtorati për Miratimin e Projekteve

Miratimi i skemave përkrahëse të programit për zhvillimin rural.

Zbatimi i procedurave të përcaktuara sipas IPA.

Përgatitja dhe rishikimi i formularëve për aplikim, listave të kontrollit dhe dokumentacionit tjetër.

Mbeshtet përgatitjen e rregulloreve për përkrahje në koordinim me Sektorin Ligjore të AZHB-së.

Koordinon procesin e aplikimit me akteret relevant.

Përgatit dhe shpërndanë materialet informativ për përfituesit potencial në koordinim me Autoriteti Menaxhues (AM) dhe Departamentin e Shërbimeve Këshillimore (MBPZHR).

 

ARBAN HOXHA 

Numri kontaktues:
+381(0)38 211 967

Centrix:
038 200 38 421