Listat e vlerësimit të PZHR-së

Masa 1

Rezultati preleminar i vlerësimit - Nënmasa 1.9 Pikat grumbulluese të qumështitRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa 1.7 - Prodhimi i qumështit nga lopëtRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.11 Prodhimi i vezëveRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa 1.5 - Prodhimi i mishit / rritja e viçaveRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.6 Prodhimi i mishit/derraRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.4 - Depo për ruajtjen e pemëve dhe perimeveRezultati preliminar i vlerësimit - Sektori - 1.8 - Prodhimi i qumëshit nga delet dhe dhitëRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.10 Prodhimi i rrushitRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.3 Sektori i perimeve dhe serrave, përfshirë serrat për fidaneRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 1.2 Peme manore

Masa 5

Rezultati preliminar i vlerësimit -Zbatimi i Strategjive të Zhvillimit Lokal – Qasja Leader

Masa 7

Rezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 7.7 - Kultivimi i peshkutRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 7.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore në ekonomi familjareRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 7.4 - Prodhimi i mjaltitRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 7.5 - Aktivitetet jo-bujqësore në zonat ruraleRezultati preliminar i vlerësimit - Nënmasa - 7.5b - Prodhimi i humusit Rezultati preliminar i vlerësimit -Sektori - 7.6 - Rritja e shpezëve të fshatitRezultati preliminar i vlerësimit -Sektori - 7.1 Grumbullimi dhe përpunimi i produkteve pyjore jo drusore përfshirë bimët mjeksore dhe aromatike