Themelimi

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë është themeluar me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural nr.04/L-090 për ndryshim plotësimin e Ligjit me nr.03/L-98 si Agjenci Ekzekutive në kuader të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Bazuar në ligjë dhe në rregullore nr.01/2012 për Detyrat, Përgjegjësitë, Kompetencat dhe Strukturen Organizative, Agjencisë i përcaktohet roli si agjenci ekzekutive e cila merret me implementimin e programeve për mbeshtetje në bujqësi dhe zhvillim rural.