Legjislacioni kombëtar

Udhëzimi Administrativ (MBPZHR) - Nr.11/2024 për Pagesat Direkte në Bujqësi për Vitin 2024Programi/Skemat për Pagesat Direkte për vitin 2024UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.14/2023 - PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2023LIGJI NR.08/L-072 PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURALProgrami për Pagesa Direkte për vitin 2023Udhëzimi Administrativ(MBPZHR)- NR.01/2023 - Për Pagesat Direkte në Bujqësi për vitin 2023Programi për Zhvillim Rural 2022UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2022 - PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2022Udhëzimi Administrativ Nr.02/2022 - Për Pagesat Direkte në Bujqesi për vitin 2022Programi për Pagesa Direkte për vitin 2022Udhëzim Administrativ Nr. 08.2021- Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ(MBPZHR)-NR.02-2020 - Për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillimin Rural për Vitin 2020-2021UDHËZIM ADMINISTRATIV(MBPZHR) -NR.07/2021 PËR PAGESAT DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 02/2020 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILIM RURAL PËR VITIN 2020 - 2021Udhëzimi Administrativ (MBPZHR) - Nr.03/2020 Për Pagesa Direkte në Bujqësi për vitin 2020Programi për Zhvillim Rural 2020-2021Programi për Pagesa Direkte përvitin 2020Udhëzim Administrativ(MBPZHR)-Nr.19/2019 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ(MBPZHR) NR.18/2019- Për Programin e Veqantë Integrimi Socio - Ekonomik per Fermat e Vogla për vitin -2019Vendim për zbatim te Udhëzimit Administrativ Nr.18.2019- për Programin e Veqantë Integrimi Socio - Ekonomik per Fermat e Vogla për vitin - 2019Udhëzimi Administrativ. Nr. 18.2019 për Programin e Veqantë Integrimi Socio - Ekonomik për Fermat e Vogla për vitin - 2019Udhëzim Administrativ (MBPZHR)- Nr.17.2019 për Pagesa Direkte në Bujqësi për vitin 2019Udhëzim Administrativ (MBPZHR) NR16.2019 - Për masat dhe kriteret e përkrahjes për Zhvillim Rural për vititn 2019Udhëzimi Administrativ -Nr.05/2018 - Për Masat dhe kriteret e PZHRUdhëzimi Administrativ -Nr.18/2018 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MBPZHR)-Nr/05.2018 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2018 i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ(MBPZHR)-Nr.17/2018Udhëzimi Administrativ Nr.17/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05/2018Udhëzimi Administrativ Nr.09/2018 - Për zbatimin e Programit të Veçantë '' Zonat rurale më pak të zhvilluara''Udhëzimi Administrativ -(MBPZHR)Nr.19/2018 - Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ(MBPZHR) Nr.09.2018 për Zbatimin e Programit të Veçantë ''Zonat Rurale më pak të Zhvilluara''-Ngritja e Aftësive Konkuruese në Sektorin e Bujqësisë dhe Përfshirja e komunitetit në Zhvillimin Rural në Regjionin e Mitrovicës Veriore, dhe Masës për Investimet në Infrastrukturën Rurale i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzim Administrativ (MBPZHR)-Nr.15/2018 Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2018Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2018Udhëzimi Administrativ -Nr.03.2018 - Pagesa DirekteUdhëzimi Administrativ për Projektet e Zhvillimit Rural 2017Udhëzimi Administrativ për Pagesa Direkte - 2017Plotësim ndryshimi i Udhëzim Administrativ të Regjistrit të FermerëveLigji i Zhvillimit Rural Ndryshimi i ligjitë për Bujqësi Rregullore Nr.01/2012 - Për Detyrat, Përgjegjësitë, Kompetencat dhe Strukturën Organizative të Agjencisë për Zhvillimin e BujqësisëUdhëzimi Administrativ i Regjistrit të Fermerëve