Misioni dhe Vizioni

Misioni 

 

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë është përgjegjëse për implementimin e programeve mbështetëse për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, duke zbatuar procedurat e shkruara, të cilat janë të bazuara në IPARD.


Është përgjegjëse për implementimin e masave për mbështetje nga programi nacional, donatorët dhe në një të ardhme shumë të afërt edhe i masave nga programi i paraanëtarësimit për Zhvillim Rural.


Gjatë këtij procesi, Agjencia është përgjegjëse për zbatimin e procedurave të aplikimit, kontrollit administrativ dhe kontrollit në terren, si dhe miratimit dhe ekzekutimit të pagesave deri tek përfituesi.

 

                                                                                                Vizioni


Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë ka për qëllim lidhjen e fermerit kosovar me institucione në nivelin nacional dhe atë evropian, e cila përmes programeve për mbështetje financiare ndikon në zhvillimin e këtij sektori të rëndësishëm të ekonomisë.


Përmes programeve për mbështetje dhe procedurave transparente dhe të qarta, dëshirojmë që fermerëve të ju mundësojmë qasje në fondet për zhvillim në bujqësi dhe zhvillim rural.


Agjencia punon në kuadër të MBPZHR-së, si agjenci përgjegjëse për implementimin e programeve për Pagesa Direkte dhe Programet për Zhvillim Rural.