Njoftim

  

Vendim për shlyerjen e njërit Numër Identifikues të Fermës NIF-itUdhëzimi Administrativ -Nr.05/2018 - Për Masat dhe kriteret e PZHRUdhëzimi Administrativ -Nr.18/2018 - Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MBPZHR)-Nr/05.2018 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2018 i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ(MBPZHR)-Nr.17/2018Udhëzimi Administrativ Nr.17/2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05.2018Udhëzimi Administrativ Nr.09/2018 - Për zbatimin e Programit të Veçantë '' Zonat rurale më pak të zhvilluara''Udhëzimi Administrativ -(MBPZHR)Nr.19/2018 - Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ(MBPZHR) Nr.09.2018 për Zbatimin e Programit të Veçantë ''Zonat Rurale më pak të Zhvilluara''-Ngritja e Aftësive Konkuruese në Sektorin e Bujqësisë dhe Përfshirja e komunitetit në Zhvillimin Rural në Regjionin e Mitrovicës Veriore, dhe Masës për Investimet në Infrastrukturën Rurale i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzim Administrativ (MBPZHR)-Nr.15/2018 Udhëzimi Administrativ Nr. 15.2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09.2018Udhëzimi Administrativ Nr. 16.2018 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09.2018Programi për Zhvillim RuralThirrje për AplikimNumri i vendeve të punës varësisht nga kapaciteti prodhuesModeli - Projekt Propozimi - Masa 101Model - Biznes Plan - Masa 101Pjesa financiare - Masa 101Model - Plani i Biznesit - Masa 103Pjesa Financiare - Masa 103Model për përgatitjen e projekt-propozimit për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralModel - Projekt Propozimi - Masa 302Modeli - Plan Biznes - Masa 302Pjesa financiare - Masa 302Model - Projekt propozimi për GLV - Aktiviteti numer 1Model për projekt propozim për GLV - Aktiviteti numer 2Model për projekt propozim per RrZhR Projekt Propozimi - Ujitja e tokave bujqësore