Njoftim

  

Programi për Bujqësi dhe Zhvillim RuralUdhëzimi administrativ për Projektet e Zhvillimit RuralKerkesa per Pages - masa 101Kerkesa per pages -Masa 302Thirrje për aplikim - Për Grupet Lokale të Veprimit të përzgjedhura dhe për Rrjetin për Zhvillim Rural të GLV-veFormulari për aplikim Masa 303 - GLV -2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa 303 - GLV - 2015Udhëzues për Aplikues për PZHR - Masa 303 - GLV - 2015Thirrja për aplikim Masa 101 -Pemë-Perime-Rrush - 2015Thirrja për aplikim Masa 101- Qumësht-Mish-Vezë - 2015Modeli - Plani i Biznesit Masa-101 - 2015Modeli - Projekt Propozimi Masa-101 - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-101 - 2015Indikatorët Masa-101 - 2015Formulari për aplikim Masa-101- 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-101 - 2015Thirrja për aplikim Masa-103 - 2015Modeli - Plani i Biznesit Masa-103 - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-103 - 2015Indikatorët Masa-103 - 2015Formulari për aplikim Masa-103 - 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-103 - 2015Thirrja për aplikim Masa-302 - 2015Model - Plani i Biznesit Masa-302 - 2015Model -Projekt Propozimi-Masa-302 - Nënmasat- 302.1 - 302.2 - 302.3 - 302.4Model - Projekt Propozimi - Masa-302 - Nënmasa 302.5Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-302 - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-302-5 - 2015Indikatorët Masa-302 - 2015Formulari për aplikim Masa-302 - 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-302 - 2015Thirrje për aplikim - Ujitja e tokave bujqësore - 2015Plani i Biznesit për Skemen e Ujitjes - 2015Indiaktorët për Skemen e Ujitjes - 2015Formulari për aplikim për Skemen e Ujitjes - 2015Dokumentacioni i nevojshëm për Skemen e Ujitjes - 2015